Aké sú varovné signály šikanovania, ktoré by mal poznať každý učiteľ?

Školská trieda je sociálna skupina, v ktorej sa žiaci spoločne vzdelávajú a trávia spoločne voľný čas. Každý rodič, dúfa, že jeho dieťa je počas dňa v škole v poriadku, cíti sa tam príjemne a bezpečne. Na druhej strane tak, ako v každej sociálnej skupine aj v triede sa môžu vyskytnúť rôzne sociálno-patologické javy. Úlohou pedagogického dozoru na školách je takéto javy včas identifikovať a zabrániť ich ďalšiemu pokračovaniu, ktoré by mohlo mať katastrofálne následky. Jedným z častých sociálno-patologických javov na školách je šikanovanie.

 

Ako môže učiteľ rozpoznať prvé náznaky možného šikanovania?

Najskôr sa objaví iba začínajúce vyčleňovanie jedného žiaka z kolektívu. Vtedy však treba spozornieť aby správanie ostatných žiakov neprerástlo do šikanovania. Keď zistíte, že aspoň tri z nasledovných prejavov možného šikanovania platia na jedno dieťa, mali by ste spozornieť a správaniu žiakov vo vašej triede venovať viac času.

 

Zo strany triedy sa môže šikanovanie prejavovať takto:

 • V triede je počuť „šum“ poznámok na adresu jedného žiaka. Trieda ho častejšie spomína v ironickom, skrytom kontexte. Väčšina triedy sa tvári, že kontextu rozumie.
 • Žiaci často spomínajú nejakú prezývku počas vyučovania, ktorá je priraďovaná jednému žiakovi.
 • Žiaci posmešne komolia meno jedného zo spolužiakov.
 • Nikto z triedy nechce sedieť s jedným „tým istým“ dieťaťom.
 • Nikto z triedy nechce zaniesť tomuto dieťaťu úlohy.
 • Žiaci posmešne napodobňujú typické prejavy správania jedného zo spolužiakov.
 • V triede vznikne „hra“ „Nedotýkajte sa ho, ani jeho vecí, je nakazený!“

 

Ako vyzerá šikanovanie na strane obete?

 • Žiak je stranou od ostatných spolužiakov (napríklad cez prestávku). Zdá sa, že nemá kamarátov. Prestávky sa snaží tráviť v blízkosti učiteľa.
 • Žiak pôsobí smutne, nešťastne a stiesnene.
 • U žiaka môže dôjsť k zhoršeniu prospechu, nesústredenosti a nezáujmu o vzdelávanie.
 • Žiak začne vyhľadávať dôvody pre absenciu v škole.
 • Pri aktivitách, ktoré vyžadujú delenie triedy do tímov býva tento žiak volený svojimi spolužiakmi medzi poslednými.
 • Do školy/ zo školy chodí inými cestičkami ako zvyčajne.
 • Cez prestávku nechce desiatovať.
 • Žiak má strach hovoriť nahlas v triede, prestane sa hlásiť, čoraz menej sa zapája do aktivít počas vyučovania i prestávok.


Čo môžete urobiť keď máte podozrenie na výskyt šikanovania vo Vašej triede?

Prvou z možností je porozprávať sa s neutrálnym svedkom z triedy. V prípade, že spozorujete pretrvávanie či zhoršovanie situácie vyhľadajte pomoc školského psychológa alebo CPPPaP, ktorí Vám so vzniknutou situáciou v triede pomôžu efektívne pracovať.

Nezabúdajte, že šikanovanie má v prvom rade vždy snahu diať sa v skrytosti, t.j. keď sú žiaci mimo pedagogického dozoru (v triede, na WC, v šatni, v jedálni, kdekoľvek!!!).

Add your thoughts

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *