EEG Biofeedback

Čo je to EEG Biofeedback a ako funguje?

EEG biofeedback je prístroj prostredníctvom ktorého je možné harmonizovať činnosť mozgu na základe bioregulácie a jeho sebaučenia sa.

Medzi funkciami mozgu a správaním existuje priama súvislosť, ktorá je pozorovateľná v krivke rôznych biologických funkcií, napríklad v krivke mozgovej činnosti tzv. vzoru EEG. Mozog mení svoju aktivitu na základe fyziologického stavu, podľa správania sa: bdenie, zaspávanie, spánok, prebúdzanie. Inak vyzerá vzor EEG počas fyziologického napätia, inak v relaxácii. I malé zmeny vo frekvencii mozgových vĺn sú spojené s určitými fyziologickými konsekvenciami. EEG Biofeedback nám dáva možnosť meniť funkcie mozgu prostredníctvom využívania spätnej väzby.

Vplyvom prítomnosti rôznych porúch a ochorení sa vzor EEG kvalitatívne alebo len kvantitatívne mení. Výskyt nežiadúcich frekvencií má negatívny vplyv na fungovanie celého organizmu. Niekedy ide o poruchy v ktorých dominujú pomalé frekvencie (poruchy z pomalých frekvencií theta a delta), inokedy sú to poruchy, v ktorých dominujú rýchle frekvencie pásom mozgových vĺn (poruchy z rýchlych frekvencií beta a gamma). Existujú však i poruchy, v ktorých abnormálne vystupuje príliš veľa pomalých aj rýchlych frekvencií súčasne, alebo sa dokonca objavujú abnormálne grafické elementy. Príkladom symptómu z pomalých frekvencií je žiak, ktorý sa nehlási, nie je schopný udržiavať pracovné tempo spoločne s triedou, často si popletie inštrukcie, vplyvom čoho je neúspešný a teda k učeniu sa mu postupne vyvinul odpor. Taktiež ide o niektoré formy depresií. Príkladom symptómu z rýchlych frekvencií je úzkosť. Ak hovoríme o symptóme z rýchlych aj pomalých frekvencií vyskytujúcich sa súčasne, tak môžeme mať na mysli niektoré druhy ADHD. Abnormálne grafické elementy sú typické napríklad pri epilepsii.

 

EEG biofeedback sa požíva ako súčasť komplexnej liečby pri rôznych psychických a zdravotných oslabeniach, predovšetkým pri psychosomatických ale aj pri nervových a svalových poruchách ako sú:

 • vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia),
 • psychosomatické poruchy,
 • narušená komunikačná schopnosť,
 • problémy so sústredením a pamäťou,
 • problémy s prijímaním potravy (bulímia, anorexia),
 • školské neúspechy rôzneho charakteru,
 • poruchy správania,
 • bolesti hlavy a migrény,
 • tiky,
 • epilepsia (aj farmakorezistentná),
 • syndróm chronickej únavy,
 • úzkosť,
 • emocionálne problémy,
 • poruchy autistického spektra,
 • vývinová dysfázia a iné.

Najčastejšie sa EEG Biofeedback používa pri komplexnej liečbe paralelne s iným druhom liečby. Môže sa však aplikovať aj samostatne. Pri liečebných aplikáciách rozhoduje lekár, v iných prípadoch príslušný špecialista – logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ (s príslušným oprávnením).

Čo sa bude diať na prvom stretnutí?

Pred tréningom je nevyhnutné absolvovať s rodičom dieťaťa anamnestický rozhovor. V prípade, že dieťa navštevuje aj iných špecialistov, je vhodné aby rodič na toto stretnutie priniesol od týchto odborníkov správy o dieťati. Následne urobíme tzv. Mapu mozgu dieťaťa prostredníctvom prístroja EEG Biofeedback. Na základe ískaných informácií zostavíme dieťaťu individuálny tréningový program.

 

Ako prebieha tréning EEG Biofeedback?

Trénované dieťa má na hlave umiestnenú jednu malú elektródu (malý kovový krúžok) a na každom uchu „štipcovú“ elektródu. Elektródy sú iba snímacie. Znamená to, že do hlavy dieťaťa nevysielajú žiaden signál. Dieťa pociťuje na hlave iba ich prítomnosť. Na hlavu dieťatka sa pripevňujú vodivou pastou, ktorá svojou konzistenciou pripomína tuhšiu vazelínu. Elektródy snímajú signál EEG. Ten je prostredníctvom softvéru zapisovaný, analyzovaný a následne kvalitatívne i kvantitatívne vyhodnocovaný. Tento záznam je viditeľný v reálnom čase na monitore terapeuta, ktorý podľa nápravného protokolu dieťaťu vypracuje individuálny tréningový program. Následne počas tréningu terapeut pozitívne posilňuje dieťa k dosiahnutiu žiadúcej zmeny v zápise EEG.

Pre dieťa je počas tréningu záznam EEG zobrazený vo forme videohry (pre dieťa zrozumiteľná forma), ktorú dieťa hrá bez pomoci klávesnice, joysticku, či bez pomoci myši. Ovláda ju len za pomoci svojich myšlienok. Činnosť mozgu pre dieťa znamená pohyb autíčka, rieky, ryby alebo robota. Pohyb, ktorý postavička na obrazovke vykonáa je želaný a pre dieťa predstavuje, že jeho činnosť mozgu zodpovedá jeho aktuálnemu dobrému sústredeniu a relaxácii svalov. Znamená to, že mozog vytvorí taký vzor EEG, ktorý terapeut zadal v nastaveniach tréningu – teda dieťa sa približuje k želanému výsledku tréningu.

Správna činnosť mozgu je odmeňovaná úspechom v hre, vzrastajúcim počtom bodov, zvukovými alebo dotykovými signálmi. V prípade, že autíčko schádza z cesty alebo zastaví (dieťa v hre nie je úspešné), body sa dieťaťu nezvyšujú, zvukový signál dieťa nepočuje znamená, že mozog nevytvoril očakávaný vzor EEG a teda dostáva o tom jasnú informáciu.

Náš mozog sa rád učí a z tohto dôvodu sa v procese učenia systematickým opakovaním tréningov naučí vytvárať žiadúce frekvencie mozgových vĺn a blokovať vytváranie nežiadúcich frekvencií.

Nežiadúce frekvencie sú spojené s oslabením kognitívnych funkcií, pamäťou, pozornosťou, horšou kvalitou spánku, nedostatočnou tvorivosťou a inými príznakmi regulovanej práce mozgu.

Tréning EEG Biofeedback zvyšuje neuroplasticitu a povzbudzuje regulačné mechanizmy, ktoré sa podieľajú na aktivácii mozgovej kôry. Tým majú vplyv na optimalizáciu práce mozgu, na zlepšenie kognitívnych funkcií, na sústredenie sa, pamäť, kreativitu i na rýchlosť učenia a zmenšovania stresu.

Často sa prostredníctvom tréningu okrem zdravotného stavu dieťaťa zlepší aj jeho duševné naladenie a motivácia k rehabilitácii či učeniu. Pri niektorých diagnózach je pravdepodobnosť, že sa vplyvom tréningu podarí eliminovať aj farmakoterapia (ADHD, epilepsia, poruchy správania a pod.).

Koľko tréningov bude moje dieťa potrebovať?

Počet tréningov záleží na mnohých faktoroch ako napríklad dĺžka trvania ochorenia/zdravotného znevýhodnenia, vek klienta, motivácia a nadväznosť na krivku učenia. Pri rastúcej krivke učenia postačí menšie množstvo tréningov. Nepravidelne rastúca krivka naznačuje potrebu väčšieho množstva tréningov. Najčastejšia frekvencia tréningov je 2-3x do týždňa po dobu 30 minút (čistý čas cvičenia). Presný počet tréningov je u dieťaťa veľmi ťažké predpovedať. Niektoré deti potrebujú 20 tréningov, iné deti 50, v prípade syndrómov aj viac.