Back
Logo RD 200 × 200 px

Dominika Šovčíková

Odborný terapeut

Meno, Priezvisko, Titul: Mgr. Dominika Šovčíková

Špecializácia: Logopédia

Pracovné skúsenosti:

01/2013 – 12/2013 Dialóg, spol s.r.o – klinický logopéd

01/2014 – 08/2014 Ambulancia klinickej logopédie pre deti a dospelých, LOGOPÉDIA s.r.o.- klinický logopéd

09/2014 – 4/2015 Spojená škola Dolinského 1 – školský logopéd

10/2020 – súčasnosť Rozvoj Dieťaťa o.z. – terapeut v oblasti rečového vývinu

 

Školenia, certifikáty:

11/ 2011 Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina – prezenčný kurz

05/ 2013 Sémanticko – pragmatický syndróm u detí s NVR – prezenčný kurz

12/ 2019 Fonologické terapie – prezenčný kurz

05-06/2021 Aplikovaná behaviorální analýza pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra – online kurz

05/2021 Senzorická integrácia v práci s dieťaťom – webinár

07/2021 Žiak s poruchami správania a práca s ním – webinár

07/2021 Nadané deti s dyslexiou – webinár

10/2021 Prečo a ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa? – webinár

11/2021 I.Česko – Slovenská konferencia v aplikovanej behaviorálnej analýze – online

11/2021 Terapia (s) elektívneho mutizmu – webinár

11/ 2021 Ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa hrou? – webinár

2022 Prečo a ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa

2022 Senzorická integrácia

2022 Nadané deti s dyslexiou

2022 Reč dieťaťa s mentálnym postihnutím

2022 Žiak s poruchami správania a práca s ním

2022 Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy –základné princípy správania

2022 Optimálne nastavenie programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami podľa ich vývinových miľníkov I

2022 Optimálne nastavenie programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami podľa ich vývinových miľníkov II

2022 Riešenie problémového správania u detí s PAS a inými vývinovými poruchami

2022 Praktické použitie hodnotiaceho nástroja VB-MAPP pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami

PUBLIKAČNÁ A VEDECKÁ ČINNOSŤ

2013 Logopaedica XVI – Fonologické procesy u slovensky hovoriacich detí vo veku od 4 do 5 rokov – publikovaný článok

07/2014 Kolokvium mladých logopédov – Aktuálne otázky logopedickej teórie praxe II: – aktívna účasť

10/ 2014  XIV Medzinárodná logopedická konferencia SAL – aktívna účasť

04-07/ 2021  Kurz fonematického uvedomovania – Materská škola Exnárova – vedúca kurzu

 

Prečo som sa rozhodla pre toto povolanie. Čo ma na tom baví?

Pre toto povolanie som sa rozhodla, pretože ma baví práca s deťmi. Logopédia je prienik medzi viacerými odvetviami, medzi nimi aj pedagogika a medicína, ktoré sú mi veľmi blízke. Práca logopéda je pre mňa výzva a ponúka mi možnosti ku kreatívnej realizácii a tiež k profesijnému rastu.

 

Čo pre mňa znamená Rozvoj Dieťaťa?

Rozvoj Dieťaťa je pre mňa každodennou výzvou, jednak pomáhať deťom a rodičom a taktiež pracovať na sebe a zlepšovať sa. Teším sa, že s kolegyňami a kolegami sme tím, ktorý si navzájom pomáha, ľudsky aj odborne. U nás v Rozvoji je stále dobrá nálada, atmosféra medzi klientami a terapeutmi je priateľská a verím, že aj preto sú u nás spokojní. Rozvoj neberiem ako prácu, je to moja druhá rodina, chodím sem veľmi rada.

Other Members